Ders İçerikleri

 T.C.
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
 

   

1. YIL
1. YARIYIL

EMÜ101 - ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Endüstri mühendisliğinin tarihsel gelişimi, işletmelerdeki endüstri mühendislerinin fonksiyonları, yöneylem araştırması, üretim planlama ve kontrol, kalite mühendisliği, simulasyon, iş analizi, tesis yerleşimi, proje yönetimi, ergonomi ve bilişim sistemleri gibi temel endüstri mühendisliği kavramlarına genel bakış
EMÜ111 - MÜHENDİSLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI
Temel bilgisayar terminolojisi,Bilgisayar donanımı,Bilgisayar yazılımları,Ağ ve İnternet kavramları,Kelime işlemci, hesap çizelgeleme, sunum ve veri tabanı uygulama yazılımlarının kullanılması,Bilgisayar programlama dillerinin temel özellikleri,ANSI C ile yapısal programlama.
FİZ137 - FİZİK I
Ölçme ve birim sistemleri,Vektörler,Bir boyutta hareket,İki ve üç boyutta hareket,Newton yasaları ve uygulamaları,İş ve kinetik enerji,Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu,Kütle merkezi ve çizgisel momentum,Çarpışma ve çizgisel momentumun korunumu,Dönme hareketi,Yuvarlanma, tork ve açısal momentum,Salınımlar.
YD 111-YABANCI DİL I
Genel İngilizce öğretiminin seviyeleri temel alınarak işlenir. Öğrencilerin “Elementary” (A2/İkinci Seviye) seviyesinin ilk kısmını tamamlamaları hedeflenir. Dilbilgisi kuralları öğrencilerin günlük kullanımda en çok ihtiyaç duyacakları yapılar arasından seçilir ve gizil olarak öğretilir. Öğrenciler temel düzeydeki okuma parçalarından ve örnek cümlelerden dilbilgisi kurallarını farkında olmadan öğrenir. İletişime dayalı aktiviteler yardımıyla dilbilgisi kuralları pekiştirilir.
Temel soru kalıpları, geniş zaman, şimdiki zaman, sayılabilen ve sayılamayan isimler gibi dilbilgisi kuralları ile farklı kültürlerden insanlarla tanışmak, bir daveti kabul etmek veya onu reddetmek, aile bireyleri hakkında konuşmak, restoran dilini öğrenmek ve son olarak da teknoloji hakkında konuşabilmek Yabancı Dil I dersinin öğrenme çıktıları arasında yer alır.
KİM127 - TEMEL KİMYA
Maddenin özellikleri ve ölçümü, Atomlar ve atom kuramı, Kimyasal bileşikler Kimyasal tepkimeler, Sulu çözelti tepkimeleri, Gazlar, Termokimya, Atomun elektron yapısı, Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri, Kimyasal bağlar, Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler, Elektrokimya.
MAT123 - MATEMATİK I
Fonksiyonlar,Limit ve süreklilik,Türev ve uygulamaları, Grafik çizimi,Maximum ve minimum problemleri,İntegral ve alan hesapları,Belirli ve belirsiz integraller,İntegral alma teknikleri,Düzensiz integral,İntegralin uygulamaları-hacim, yüzey alanı ve eğri uzunluğu hesapları,Diziler ve seriler, Serilerde yakınsaklık testleri,Taylor ve Maclaurin serileri
TD 101 - TÜRK DİLİ I
Cümle bilgisi, anlatım bozuklukları, yazılı ve sözlü anlatım
ATA 101 - ATA. İLK. ve İNK. TAR. I
Türkiye Cumhuriyeti”nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu çağdaş ulus-devletler seviyesinde değerlendirip, ulus-devleti tanımlayan değerler sistemi içinde sui generis özellikler taşıyan Türk Devrimi tecrübesini (Kronolojik bir hatta: Türk emperyal geçmişinin klasik ve klasik sonrası, geç 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl, 1908 Devrimi, 1914-1918, 1918-1922 ve 1923-60 kesitlerinin ele alınması), modern Türk ulus-devletinin, devlet ve toplumsal yeniden yapılanması çerçevesinde ele alınıp bütüncül olarak Türk siyasî ve toplumsal sisteminin değişmesinin aşamaları, Bu çeşitli seviyelerde ve çeşitli boyutlarıyla biçimlenen ve hayata geçirilen siyasî, toplumsal, ekonomik ve kültürel değişme olgusunun (transformation) iç ve dış siyasî olaylarının analizi, tüm aktörlerinin düşünce ve faaliyetlerinin analizi, Bu tarihsel süreçlerin (modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu süreçleri) günümüz çağdaş Türk toplumunun ve siyasetinin problemlerinin çözümünde de referans ve karşılaştırma alanı

   

   

2. YARIYIL

EMÜ102 - BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM
Bilgisayar destekli teknik çizim ortamının tanıtımı,Teknik resimde çizgi çeşitleri,Çizgilerin çizimi,Geometrik nesnelerin çizimi,Katmanlar, iz düşümler, temel görünüşler, perspektif çizimler, kesitler, ölçülendirme, toleransların gösterilmesi,Bilgisayar destekli çizim uygulamalar
EMÜ112 - BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA
JAVA'ya giriş,Veri yapıları ve değişkenler , Sınıf ve nesneler , Koşullar ve nesneler , Dizi,Program tasarımı
FİZ138 - FİZİK II
Elektrik yükü,Elektrik alan ve Gauss yasası,Elektrik potansiyel,Kondansatörler ve dielektrikler,Akım ve direnç,Doğru akım devreleri,Manyetik alan ve manyetik kuvvetler,Manyetik alan kaynakları,Elektromanyetik indüksiyon,İndüktans,Alternatif akım.
YD 112-YABANCI DİL II
Genel İngilizce öğretiminin seviyeleri temel alınarak işlenir. Öğrencilerin “Elementary” (A2/İkinci Seviye) seviyesinin ikinci kısmını tamamlamaları hedeflenir. Dilbilgisi kuralları öğrencilerin günlük kullanımda en çok ihtiyaç duyacakları yapılar arasından seçilir ve gizil olarak öğretilir. Öğrenciler temel düzeydeki okuma parçalarından ve örnek cümlelerden dilbilgisi kurallarını farkında olmadan öğrenir. İletişime dayalı aktiviteler yardımıyla dilbilgisi kuralları pekiştirilir.
Geçmiş zaman, planlı gelecek zaman, bazı kipler (“should”, “could”, “can” ve “have to”) ve kıyaslama cümleleri (“comparative”, “superlative”) gibi dilbilgisi kurallar ile alışkanlıklar ve günlük aktiviteler hakkında konuşabilmek, tatil planları yapabilmek, alışveriş dilini öğrenmek ve seyahat hizmetlerini kullanabilmek için gerekli kelime bilgisine sahip olmak Yabancı Dil II dersinin öğrenme çıktıları arasında yer alır.


MAT124 - MATEMATİK II
Konik eğriler ve kutupsal koordinatlar, Vektörler ve Uzay geometrisi, Vektör değerli fonksiyonlar, Kısmı türevler, Katlı integraller, Vektör alanlarının integralleri
TD102 - TÜRK DİLİ II
Yazılı Anlatım, Yazılı Anlatımda Yöntem ve Plan, Yazılı Anlatım Uygulaması, Bilimsel Metinler (Makale- Rapor-Eleştiri), Resmî Metinler (Dilekçe, Özgeçmiş), Edebî Türler, Deneme, Köşe Yazısı, Gezi Yazısı Biyografi, Hikâye, Roman, Sözlü Edebiyat, Sözlü Anlatım ve İletişim
ATA 102 - ATA.İLK.VE İNK.TAR II
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu çağdaş ulus-devletler seviyesinde değerlendirip, ulus-devleti tanımlayan değerler sistemi içinde sui generis özellikler taşıyan Türk Devrimi tecrübesini (Kronolojik bir hatta: Türk emperyal geçmişinin klasik ve klasik sonrası , geç 18. yüzyıl ve 19. Yüzyıl , 1908 Devrimi, 1914-1918, 1918-1922 ve 1923-60 kesitlerinin ele alınması), modern Türk ulus-devletinin, devlet ve toplumsal yeniden yapılanması çerçevesinde ele alınıp bütüncül olarak Türk siyasî ve toplumsal sisteminin değişmesinin aşamaları ,
Bu çeşitli seviyelerde ve çeşitli boyutlarıyla biçimlenen ve hayata geçirilen siyasî , toplumsal , ekonomik ve kültürel değişme olgusunun (transformation) iç ve dış siyasî olaylarının analizi, tüm aktörlerinin düşünce ve faaliyetlerinin analizi,
Bu tarihsel süreçlerin (modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu süreçleri) günümüz çağdaş Türk toplumunun ve siyasetinin problemlerinin çözümünde de referans ve karşılaştırma alanı

   

   

2. YIL
3. YARIYIL

ECO135 - İKTİSADA GİRİŞ I
Temel iktisadi kavramlarının, piyasa dengesinin oluş biçiminin ve rekabet türlerinin öğretilmesi
EMÜ221 - OPTİMİZASYONA ve MODELLEMEYE GİRİŞ
Optimizasyon kavramı ve uygulamaları, Lokal ve global optimum, Optimum olma şartları, Arama metodları, Doğrusal programlama probleminin formüle edilmesi, Grafik çözümü,Simpleks metodu,Dualite ve duyarlılık analizi
EMÜ231 - MÜHENDİSLER İÇİN OLASILIK ve İSTATİSTİK I
Mühendislikte istatistiğin rolü, olasılık kavramları, Koşullu olasılık, Rassal değişkenler, Kesikli ve sürekli olasılık dağılımları, Marjinal ve bileşik olasılık dağılımları
MAT245 - DOĞRUSAL CEBİR
Doğrusal Denklem Sistemleri, Matrisler, Determinantlar, Vektör uzayları, Doğrusal Dönüşümler, Doğrusal Dönüşümlerin Matris Gösterimleri, İç Çarpım Uzayları, Özdeğerler ve Özvektörler,Köşegenleştirme.
MMÜ251 - MALZEME BİLİMİ
Malzeme bilimi ve mühendisliğine giriş, Atomik yapı ve bağlar, Malzemelerin kristal ve amorf yapıları, Katılardaki kusurlar, Termal enerji ile aktivite edilen süreçler ve katılardaki difüzyon, Metallerin mekanik özellikleri, Faz diyagramları ve dönüşümler, Mühendislikte kullanılan alaşımlar, Polimer malzemeler, Seramikler ve kompozitler, Korozyon, Malzemelerin elektrik, termal, manyetik ve optik özellikleri.
MMÜ261 - MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ
Genel Prensipler ve Kuvvet Vektörleri, Partikül ve Katı Cisimlerin Dengesi, Yapı Analizleri, Kütleçekim merkezi ve ağırlık merkezi, Gerilim ve gerinim, Eksenel Yükleme, Burulma, Saf Bükülme, Bükülme için Kiriş-Kolon analizi ve tasarımı, Gerilim ve gerinim dönüşümü, Kiriş-Kolon bükülmesi, Kolonlar, Enerji Metotları

  

   

4. YARIYIL

ECO136 - İKTİSADA GİRİŞ II
Makroekonomik temel ilkelerini, makro dengenin ve sorunların incelenmesi
EMÜ222 - DETERMİNİSTİK YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI
Doğrusal programlamada ileri konular, Ulaştırma ve atama problemleri, Ağ modelleri; en kısa yol ve maksimum akış problemleri, CPM ve PERT, en az yayılan ağaç ve ağ simpleks yöntemi, Tamsayı programlama ve çözüm teknikleri, Dinamik programlama, Proje yönetimi
EMÜ232 - MÜHENDİSLİK İÇİN OLASILIK ve İSTATİSTİK II
Tanımlayıcı istatistik, İstatistiksel çıkarım, Örneklem dağılımları ve parametrelerin nokta kestirimi, Bir ve iki örneklem için istatistiksel aralık, Hipotez testleri
EMÜ242 - İŞ ANALİZİ ve TASARIMI
Verimlilik, İş etüdü, Metod etüdü, İş ölçümü, İş örneklemesi, Zaman etüdü, Normal ve standart zaman, İş akış diyagramları
MMÜ242 - SAYISAL ÇÖZÜMLEME
Yaklaşık değerler ve hata tanımları. Denklem kökleri. Eğri uydurma. Sayısal türev ve integral. Adi diferansiyel denklemler. Doğrusal cebirsel denklem takımları.
MMÜ244 - ÜRETİM İŞLERİ ve MÜHENDİSLİĞİ
Boyut, Tolerans ve Yüzeyler, Katılaşma İşlemleri (metaller, camlar, plastikler), Toz Yöntemleri (metaller, seramikler), Kütle Metal Şekillendirme ve Saç Metal Şekillendirme, Talaşlı İmalat Yöntemleri, Birleştirme Yöntemleri, Özel Yöntemler, Destek Sistemleri

 

   

3. YIL
5. YARIYIL

EMÜ321 - STOKASTİK YÖNEYLEM ARAŞTIRMA
Koşullu olasılık ve beklenen değer, Kesikli ve sürekli zaman Markov zincirleri, Poisson süreci,Kuyruk sistemlerinin modellenmesi, tek ve çok sunuculu kuyruklar
EMÜ331 - İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL
İstatistiksel süreç kontrol yöntemleri ve felsefesi, Kalite iyileştirme için istatistiksel araçlar, Süreç izlemek için kontrol grafikleri, Süreç yeterlilik analizi,
Ölçüm sistemleri analizi, Kabul örneklemesi teknikleri, Deney tasarımı
EMÜ341 - ÜRETİM PLANLAMA ve KONTROL I
Üretim süreçlerinin planlanması, Öngörü teknikleri, Toplam üretim, Envanter planlama ve kontrolü, Tesis yeri seçimi ver yerleşimi
EMÜ363 - MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ
Paranın zaman değeri ve para zaman ilişkisi, Basit faiz hesaplamaları, Bileşik faiz hesaplamaları ve uygulamaları, Yıpranma payı yöntemleri, Vergi öncesi ve sonrası alternatif analizi, Yenileme analizi, Fayda-maliyet analizi, Enflasyon ve döviz kuru analizi
EMÜ399 - STAJ I
Mühendislik Fakültesi ve Endüstri Mühendisliği Bölümü Yaz Stajı Yönergesi'ne göre üretim veya hizmet sektöründe 20 işgünü yapılan alan çalışması

  

   

6. YARIYIL

EMÜ312 - VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ
Veri tabanı, veri tabanı yönetim sistemleri, veri tabanı yapısı, şemalar ve veri bağımsızlığı, İlişkisel cebir, Varlık-bağıntı modeli ve ilişkisel model, ACID prensipleri
Bütünlük kısıtları ve ilişkisel tasarım, Normal formlar, normalizasyon, tasarım kriterleri
SQL ilişkisel dili: veri tanımı, veri değişimi, veri tabanı yönetim yöntemleri ve komutlar, XML ve JSON, Eşzamanlılık kontrolü ve serileştirme
Kurtarma mekanizmaları.
EMÜ322 - SİMÜLASYONLA MODELLEME ve ANALİZ
Simülasyon ile modelleme kavramları ve kesikli olay simülasyonu, Rassal sayı ve rassal değişken üretimi, Model girdileri için olasılık dağılımı seçimi, Onaylama ve doğrulama, Çıktı analizi, Alternatif sistemlerin karşılaştırılması
EMÜ342 - ÜRETİM PLANLAMA ve KONTROL II
Tedarik zinciri tasarımı ve yönetimi, itme-çekme üretim sistemleri, çizelgeleme ve sıralama, kapasite planlama, güvenilirlik analizi, tamir bakım sistemleri
EMÜ464 - PROJE YÖNETİMİ
Proje ve proje aşamaları, projelerde organizasyonel yapı, iş dağılım ağacı, proje zaman planlaması, proje kaynak planlaması, proje bütçesi, proje risk analizi, proje değerlendirmesi ve proje kapanışı

 

   

4. YIL
7. YARIYIL

EMÜ403 - SİSTEM ANALİZİ ve TASARIMI I
Bir öğretim elemanı danışmanlığında takım halinde yürütülen endüstri mühendisliği alanında bir proje


EMÜ499 - STAJ II
Mühendislik Fakültesi ve Endüstri Mühendisliği Bölümü Yaz Stajı Yönergesi'ne göre üretim veya hizmet sektöründe 20 işgünü yapılan alan çalışması

   

   

8. YARIYIL

EMÜ404 - SİSTEM ANALİZİ ve TASARIMI II
Bir öğretim elemanı danışmanlığında takım halinde yürütülen endüstri mühendisliği alanında bir proje
SEÇMELİ DERSLER
EMÜ324 - UYGULAMALI YÖNEYLEM ARAŞTIRMA
Yöneylem araştırma ve sayısal modellere giriş, Büyük ölçekli modelleme ve vaka çalışmaları ile doğrusal programlama, Taşıma ve atama problemleri ile ilgili örnek olay çalışmaları, Tam sayılı programlama ile ilgili örnek olay çalışmaları, Ağ modelleri ve çözüm yöntemlerinin uygulamaları ile ilgili örnek olay çalışmaları, Kuyruk teorisi ile ilgili örnek olay çalışmaları, Envanter sistemleri ile ilgili örnek olay çalışmaları, Oyun teorisi ile ilgili örnek olay çalışmaları
EMÜ332 - KALİTE YÖNETİMİ
Kalite kavramları ve tarihsel gelişimi, Kalitenin boyutları, Kalite maliyetleri, Kalite çemberleri, Kalite fonksiyon yayılımı, Hata modları ve etki analizi, Kalite güvence, Toplam kalite yönetimi, Altı sigma, ISO 9000 standartları
EMÜ334 - REGRESYON ANALİZİNE GİRİŞ
Regresyon ve model oluşturma, Basit doğrusal regresyon, Parametrelerin en küçük kareler kestirimi, Yeni gözlemlerin tahmin edilmesi, Çoklu doğrusal regresyon, Model uygunluk analizi, Değişken dönüşümleri, Değişken seçimi, İndikatör değişkenler
EMÜ344 - TESİS YERİ ve YERLEŞİMİ
Tesis yeri seçimi, Süreç ve ürün odaklı yerleşimler, Malzeme akışı, Depolama ve ambarlama sistemleri

EMÜ346 - ERGONOMİ
Ergonomiye Giriş, İşte vücut Mekaniği, Antropometrik Veriler Kullanarak Kullanıcı Merkezli Çalışma Alanı Tasarımı, Statik İş ve Tekrarlı İşler, Elle Taşıma İşlerinin Tasarımı ve Değerlendirilmesi, İş Talepleri, İşyeri Stresi ve Sağlık, Görsel Çevre, İşitme, Ses, Gürültü ve Titreşim, İnsan Bilgi İşleme ve Zihinsel Yük, Gösterge ve Kontrollerin tasarımı, Bilgi Teknolojisi, Bellek ve Dil, İnsan hatası, kazalar ve güvenlik, Sistem tasarımı ve değerlendirme
EMÜ361 - FİNANSAL MUHASEBE
Muhasebe ilke ve kavramları, Temel muhasebe denklemi, muhasebe döngüsü, Günlük üretim operasyonlarının muhasebe kayıtları, Finansal raporlar, Karlılık ve performans göstergeleri
EMÜ362 - MALİYET MUHASEBESİ
Temel maliyet muhasebesi kavramları, Maliyet-üretim miktarı-kar ilişkisi, Geleneksel maliyetlendirme sistemleri, Aktivite tabanlı maliyetlendirme, Maliyet bütçeleri ve bütçe sapmaları, Fiyatlandırma kararları, Envanter maliyetlendirmesi
EMÜ411 - YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
Karar vermede bilgi yönetiminin etkisi ve değeri,Yönetim bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve tasarımı,Yönetim bilgi sistemlerinin yapısı,Yönetim bilgi sistemlerinin altsistemleri,Yönetim bilgi sistemleri için yazılım ve donanım,E-ticaret, karar destek sistemleri, uzman sistemler
EMÜ412 - BİLGİSAYAR AĞLARI
Ders bilgisayar ağları konularına ve katman mimarisine yukarıdan aşağıya doğru yaklaşmakta olup, ağ iletişimi ve hizmet tabanlı yaklaşımı tanıttıktan sonra uygulama katmanından veri katmanına kadar tüm katmanları ve bu katmanlardaki protokol ve uygulamaları inceleyerek devam etmektedir. Günümüz teknolojilerine değinilmekte olup bu kapsamda endüstriyel ve kurumsal ortamlarda kullanılan kablosuz mobil ağlar, ağ yönetimi ve sensör ağlar incelenmektedir.


EMÜ413 - KARAR DESTEK SİSTEMLERİ
Karar destek sistemleri metodolojileri ve teknolojileri, Modelleme ve karar verme, Model analizi ve optimizasyon, Veri modelleme, veri ambarları, dağıtık veri tabanları, Yaşam döngüsü, Tasarım ilkeleri, Grup karar verme, Yapay zeka
EMÜ421 - ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME
Çok-kriterli ve çok amaçlı karar vermeye giriş ve çok-kriterli optimizasyonun temelleri, Genel çok-kriterli optimizasyon probleminin formülasyonu, Çok-kriterli optimizasyon yöntemlerinin sınıflandırılması, Hedef programlama yaklaşımı, Uzlaşma programlamasının mühendislik uygulamaları
EMÜ423 - AĞ AKIŞ ANALİZİ
Endüstri mühendisliğinde ağ akışı problemlerinin yeri, ağ akışı temel kavramları, En kısa yol problemleri- algoritma ve matematiksel çözümleri, En fazla akış problemleri, En az maliyetli ağ akışı problemleri, Ağ simpleks uygulamaları
EMÜ424 - KARAR ANALİZİ
Beklenen değer ve karar ağaçları, Risk algısı ve fayda teorisi, Oyun teorisi ,Risk ölçümü ve belirsizliğin modellemesi, Çok amaçlı karar verme, Hedef programlama
EMÜ425 - MÜHENDİSLİK ENİYİLEMESİ
Mühendislikte kısıtsız/kısıtlı eniyileme problemlerinin modellemesi, Yerel ve global eniyileme,Dışbükeylik ve ikinci dereceden biçimler, Tek değişkenli problemler ve arama yöntemleri, Çok değişkenli problemler için optimallik koşulları: Kuhn-Tucker koşulları, Çok değişkenli problemler için kısıtsız eniyileme yöntemleri,Çok değişkenli problemler için kısıtlı eniyileme yöntemleri
EMÜ431 - MÜHENDİSLİK DENEYLERİNİN TASARIMI
Deney yapma stratejisi ve temelleri, Tek faktör deneyler ve varyans analizi, Faktöriyel deney tasarımları, Kesirli faktöriyel deney tasarımları, Bloklama ve etkilerin karışması

EMÜ432 - VERİ MADENCİLİĞİNE GİRİŞ
Veri madenciliği kavramları, Veri önişleme, Temel bileşen analizi, Kümeleme, Sınıflandırma, Kestirim, K-en yakın komşu algoritması, Karar ağaçları, Yapay sinir zekaları, Birliktelik kuralları
EMÜ434 - GÜVENİLİRLİK ANALİZİ
Yapısal güvenilirlik, Yaşam zamanı dağılımları, Bozulma hızı, Güvenilirlik testi, Ağ güvenilirliği, Çıkarılan bileşenler ile bir sistemin güvenilirlik analizi, Önleyici bakım, Yaşa bağlı değiştirme, Periodik değiştirme, Blok değiştirme
EMÜ435 - ÜRÜN ve SÜREÇ TASARIMINDA KALİTE MÜHENDİSLİĞİ
Kalite mühendisliği,Kalite karakteristikleri için Taguchi'nin kalite kayıp fonksiyonu,Gürbüz tasarım kavramları,Nitelik ve nicelikler için sinyal-gürültü oranları,Ortogonal dizi deneyleri, Parametre tasarım ve tolerans tasarım uygulamaları.
EMÜ436 - ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ ve ÖNGÖRÜ
Temel zaman serileri analizi kavramları örneğin, durağan seriler, durağan olmayan seriler, otokorelasyon, parçalı korelasyon, Box-Jenkins yöntemi, Durağan (olmayan) serilerin tespiti ve parametre tahmini, AR, MA, ARMA (ARIMA) modelleri, Durağan (olmayan) modellerde öngörü, Mevsimsellik, Birim kök testleri
EMÜ441 - STOK PLANLAMA ve KONTROL
Deterministik envanter kontrol problemleri (Sonlu/sonsuz girdi hızı, geri ısmarlamaya izin verildiği/verilmediği durumlar),Deterministik parti büyüklüğü,Stokastik envanter kontrol problemleri,Tek dönemlik envanter kontrol problemleri (Gazeteci çocuk problemi),Çok ürünlü envanter sistemleri,Çok düzeyli envanter sistemleri
EMÜ443 - GELİR YÖNETİMİ
Talep yönetimi kararları,Miktar ve fiyat bazlı gelir yönetimi,Tek kaynak kontrol mekanizmaları,Statik ve dinamik modeller,Müşteri seçim modelleri,Çok kaynaklı (ağ) kontrol mekanizmaları,Bayes güncellemesi ile adaptif kontrol,Fazla rezervasyon,Havayolu endüstrisinde uygulamalar

EMÜ444 - ÇİZELGELEME ve SIRALAMA
Çizelgeleme modelleri, kıstları, amaç fonksiyonları ve notasyonu, Tek ve paralel makine çizelgeleme, Akış tipi çizelgeleme, Serbest dolaşımlı atölye çizelgelemesi, İş tipi atölye çizelgelemesi
EMÜ446 - TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
Tedarik zincirlerine giriş ve tedarik zincirlerinin bileşenleri,Tedarik zincirlerinde tasarım problemleri,Lojistik ağ tasarımı,Tedarik zincirlerinde envanter planlama problemleri,Bilginin değeri,Oyuncular arasında rekabetçi ve işbirlikçi ilişkiler,Tedarik zinciri bütünleşmesi
EMÜ451 - BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT
Bilgisayar kontrollü torna ve frezeler için bilgisayar destekli nümerik programlamaya ait temel bilgiler, bilgisayar destekli tasarım veri dosyalarının oluşturulması, bilgisayar destekli imalatın programlanması için gerekli işlemlerin belirlenmesi, Bilgisayar nümerik kontrol için kodlama teknikleri
EMÜ452 - UYGULAMALI PETRİ AĞLARI
Petri ağlarının temel kavramları ve bileşenleri, Petri ağlarının fonksiyonel ve davranışsal özellikleri,Petri ağının statik analizi,Petri ağının zaman aralığı analizi ,Modelleme yaklaşımı
İmalat sistemlerinde Petri ağları
EMÜ461 - YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME
Ürün kavramının kapsamı, ürün yaşam dönemi, yeni ürün kavramı, müşteri ihtiyaçlarını anlama, yeni ürün fırsatlarını analiz etme, ürün geliştirme hedefleri ve yönetimsel kısıtlar, yeni ürün geliştirme sürecinin aşamaları, ürün kalitesiyle ilgili kararlar, ürün standardizasyonu, markalama ile ilgili kararlar, etiketleme, ambalajlama, yeni ürün performans ölçütleri ve risk değerlendirmeleri ile yeni ürün yerleştirme yönetimi, ürün garantisi, müşteri hizmetleri.
EMÜ462 - MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ
Mühendislik yönetiminin tarihsel gelişimi, mühendislik yönetiminin elemanları: tasarım, analiz, karar verme, planlama, süreç iyileştirme ve kontrol, stratejik plan geliştirme, teknoloji girişimciliği, organizasyon tasarımı ve teknoloji, performans analizi ve değerlendirme, kalite ve üretkenliğin geliştirilmesi.
EMÜ465 - ENDÜSTRİYEL EKONOMİ
Arz-talep teorisi, arz-talep esnekliği, market yapıları, üretim ve maliyet fonksiyonları, rekabetçi piyasada firma davranışı, tekel piyasada firma davranışı, fiyatlama ve fiyat ayrıştırması, ürün ayrıştırması
EMÜ466 - TEKNOLOJİ ve YENİLİKÇİLİK YÖNETİMİ
Teknolojik yeniliklerin endüstriyel dinamikleri, yenilik kaynakları, yenilik türleri ve örüntü kaynakları, standartların savaşı ve tasarım hakimiyeti, giriş zamanlaması, teknolojik yenilik stratejisini hazırlamak, organizasyonun stratejik yönünü tanımlamak, yenilik projelerini seçmek, işbirliği stratejileri, yeniliği korumak, teknolojik yenilik stratejisini uygulamak, yenilik için örgütlenmek, yeni ürün geliştirme süreci ve ekiplerini yönetmek
EMÜ491 - ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR I
Lisans ders kataloğunda bulunmayan konular, endüstri mühendisliğinin güncel ve özel konuları, örnek konular arasında sağlık sistemlerinin analizi, internet bazlı tedarik zincirleri bulunmaktadır
EMÜ492 - ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR II
Lisans ders kataloğunda bulunmayan konular, endüstri mühendisliğinin güncel ve özel konuları, Örnek konular arasında sezgisel yöntemler, finans mühendisliği ve lojistik bulunmaktadır

   Yukarı