Programın Özellikleri

    Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri; araştırma ve bilgiyi yorumlama, hızlı, doğru, esnek problem çözme, matematiksel modelleme ve analiz yapabilme, ekip çalışması, disiplinler arası yaklaşım ve çalışma, sistem yaklaşımı ve tasarımı, kaynakların etkin yönetimi, bilgisayar destekli çalışma, sorgulama ve öğrenmeyi öğrenmek gibi özellikler kazanacaktır.

   

    Endüstri mühendisliği, ekipman, malzeme, enerji kaynakları, bilişim sistemleri ve insan unsurlarının oluşturduğu tümleşik (entegre) sistemlerin tasarımı ve etkin ve verimli bir şekilde işleyişi ile ilgilenmektedir. Endüstri mühendisliği öğrencilerin, üretim ve hizmet sistemleri, bilişim ve karar destek sistemleri ve yöneylem araştırması alanlarında toplam kalite yönetimi, üretim planlaması ve çizelgelemesi, finansal analiz, kaynak bölüştürme, bütünleşik sistem tasarımı gibi temel endüstri mühendisliği kavram ve araçlarını kullanarak çözümler üretebilme becerileri kazanmalarına odaklıdır.

   

    Endüstri mühendisliği bölümü öğrencileri, temel fen ve mühendislik bilgileri ile birlikte, olasılık ve istatistik, mühendislik ekonomisi, rastgele süreçler, optimizasyon, bilişim sistemleri, modelleme ve benzetim, optimizasyon ve performans analizi, tesis planlama ve üretim yönetimi gibi konuları daha detaylı bir şekilde görmektedirler. Bu bölüm öğrencileri, fen ve mühendislik bilgilerini endüstri mühendisliği problemlerinin çözümüne uygulayabilme, gerçek yaşam karar problemleri için matematiksel optimizasyon modelleri formüle etme ve bu problemlerin çözüm yöntemlerini anlama ve çözüm için yazılım kullanma, karar problemleri için uygun model ve yöntemleri tanıma, ve alternatif ya da aday çözümleri tanıma, analiz etme ve değerlendirme, belirsizlik altındaki sistemler için riskleri anlama, analitik modeller formüle etme ve bilgisayarda benzetim yöntemleriyle bu sistemleri analiz etme, iş, üretim, bilgi ve finansal akış süreçlerini analiz etme ve yeniden oluşturma, üretim, hizmet ve finans sektörü uygulamalarında analitik modeller tasarlama ve uygulama, mühendislik uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin olarak kullanma, mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama, disiplin içi ve çok-disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerilerine sahip olacak şekilde yetiştirilmeye çalışılmaktadır.

  

    Endüstri Mühendisliği Bölümlerinden mezun olan kişilerden lisans eğitimi sürecinde kazandıkları bilgi, beceri, deneyim ve farkındalıklar ile çalışma hayatlarında teknik ve profesyonel problemleri çözebilecek, takım içinde çalışabilecek, iyi iletişim kurabilecek, lider rolü üstlenebilecek, ulusal ve uluslararası şirketlerde mühendislik, araştırma-geliştirme, işletme ve yöneticilik görevleri üstlenebilecek, endüstri mühendisliği, yöneylem araştırması, işletme yönetimi veya ilgili disiplinlerde ulusal veya uluslararası öncü bilimsel araştırmalar yapabilecek, yenilikçi, girişimci ve küresel vizyon sahibi bireyler olabilecek, yeni teknolojiler geliştirebilecek, ulusal teknolojik liderlik hedeflerimize katkıda bulunabilecek, ve üretim, hizmet, finans veya ilgili sektörlerde ulusal veya uluslararası şirketler kurabilecek nitelikte olmaları beklenmektedir.

 

 Yukarı